Algemene voorwaarden

Datum:                 1 juni 2015

De algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten die aangeboden worden door BrabantKlust.nl en de initiatiefnemer Van Enckevort BV.

BrabantKlust.nl heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschiede door het plaatsen van een nieuwe versie op deze website. Wijzigingen treden direct na bekendmaking in werking,tenzij expliciet is aangegeven. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken,tenzij dit schriftelijk is gebeurd en de nieuwe overeenkomst zowel door u als de initiatiefnemer van BrabantKlust.nl is ondertekend.

Begrippen

In deze voorwaarden worden diverse begrippen gebruikt. Voor de helderheid beschrijven we deze begrippen,zodat er geen misverstanden bestaan wat er bedoeld wordt.

Particulier: Dit is de opdrachtgever die een vakman benadert voor een offertetraject

Vakman: Dit is de opdrachtnemer

Initiatiefnemer: Dat is Van Enckevort BV

BrabantKlust.nl: Dit is het platform waarvoor deze algemene voorwaarden gelden

Algemene voorwaarden van het gebruik van BrabantKlust.nl

De diensten die BrabantKlust.nl aanbiedt zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van BrabantKlust.nl,behoudt BrabantKlust.nl zich het recht het account te blokkeren of te verwijderen,zonder nadere opgave van reden.

BrabantKlust.nl kan door professionals enkel gebruikt worden door bedrijven die inschreven staan bij Kamer van Koophandel. Tevens zijn bedrijven geregistreerd bij Van Enckevort BV,Groothandel in Bouwverstand. Een lidmaatschap is gratis. BrabantKlust.nl behoudt zich het recht om tarieven te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct van kracht zijn voor nieuwe leden. Bestaande leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de gewijzigde tarieven. Daarnaast zal BrabantKlust.nl in de toekomst,mogelijk betaalde,aanvullende diensten aanbieden.

BrabantKlust.nl biedt door middel van een platform particulieren en zakelijke opdrachtgevers de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en een overeenkomst te sluiten. BrabantKlust.nl bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. Ondanks het feit dat BrabantKlust.nl haar uiterste best doet om de website zo goed mogelijk te onderhouden,is het niet mogelijk om alle profielen te controleren. Bedrijven moeten verplicht bij aanmelding het Kamer van Koophandel nummer aangeven. BrabantKlust.nl behoudt zich het recht om bij frauduleus of anderszins handelen de toegang op Brabantklust.nl te weigeren. U vrijwaart BrabantKlust.nl van enigerlei vorderingen,aanspraken op schadevergoedingen en dergelijke verband houdend met dergelijke verschillen.

Wij hechten veel waarde aan de goede naam van BrabantKlust.nl en vragen u dan ook vriendelijk,doch dringend onze reputatie hoog te houden.

Wij controleren de gegevens die via BrabantKlust.nl gedeeld worden. De door de vakman uitgebrachte offertes bekijken wij niet. De gegevens die verzameld worden via BrabantKlust.nl kunnen door Van Enckevort BV gebruikt worden voor promotionele marketingdoeleinden.

Commerciële doeleinden

De gegevens die BrabantKlust.nl verzameld worden zullen enkel gebruikt door Van Enckevort BV en worden niet doorverkocht aan derden. Van Enckevort BV behoudt zich het recht om op basis van de gegevens promotionele acties uit te voeren en de vakman te benaderen voor commerciële doeleinden. Bij levering van goederen door Van Enckevort BV zijn de leveringsvoorwaarden van Van Enckevort BV van kracht.

Uitschrijven bedrijven

Bedrijven kunnen zich ten alle tijden uit laten schrijven op Brabantklust.nl. Dit doen ze door een e-mail te sturen naar afmelden@brabantklust.nl. De gegevens zullen vervolgens zo spoedig mogelijk van de website verwijderd worden.

Communicatie

BrabantKlust.nl is enkel een bemiddelplatform en zal zich uitsluitend bezighouden met het in contact brengen tussen vakman en particulier. BrabantKlust.nl zal op regelmatige basis feedback vragen aan zowel de particulier als de vakman.

Account blokkeren

BrabantKlust.nl behoudt zich het recht om,bij onrechtmatig gebruik een account te blokkeren. Ook het plaatsen van racistische,seksistische of andere berichten die schadelijk zijn voor andere mensen worden niet getolereerd en kunnen leiden tot het blokkeren van een account.

Technische problemen

BrabantKlust.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor financiële of materiële schade ten gevolge van technische problemen op BrabantKlust.nl

Reviews

BrabantKlust.nl vraagt aan de particulier altijd om ervaringen met de vakman. Deze ervaringen worden weergegeven op de website in de vorm van reviews.

Spam

Berichten via BrabantKlust.nl die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht,maar primair bedoeld zijn om reclame te maken voor,dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf,worden gekwalificeerd als spam. Het versturen van spam via BrabantKlust.nl is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen van spam kunnen door BrabantKlust.nl worden geblokkeerd.